Probus Leuven

 

STATUTEN

 1. Oprichting – Benaming

   

  PROBUS komt van : “International Association of Retired PROfessional and BUSiness people”.

  Probus Leuven werd opgericht op 26 oktober 2005 en door het C.I.C. Probus officieel erkend en bevestigd door de charteroverhandiging op 15 december 2005 in het stadhuis van Leuven. Probus Genk fungeerde bij de stichting als peterclub.

  De drie hieronder vermelde stichtende leden ondertekenden deze statuten, bij de opening van een bankrekening nr. BE77 7340 1621 2042.

  Na de oprichting werkt Probus Leuven volledig autonoom, wat niet belet goede contacten te onderhouden met de andere Probus clubs ter gelegenheid van conferenties of enige andere activiteit.

  Probus Leuven is een feitelijke vereniging en onderschrijft volledig de wettelijke bepalingen van deze rechtsvorm.

   

  1. Doelstellingen

   

  Probus Leuven heeft tot doel vriendschap en samenhorigheid te bevorderen van op rust gestelde of bijna op rust gestelde personen, ongeacht hun godsdienstige en filosofische overtuiging, die een leidinggevende functie hebben bekleed, een handelszaak hebben geleid, een vrij beroep hebben uitgeoefend of een daarmee gelijkgestelde functie. Probus Leuven is geen “serviceclub”.

  Op vrijwillige basis ontmoeten de clubleden elkaar op regelmatig geplande lunchvergaderingen, uitstappen, conferenties of andere activiteiten. Een huishoudelijk reglement regelt de werking van de club.

   

  1. Lidmaatschap

       
  De vereniging telt bij de oprichting minstens 3 leden. De hoedanigheid van lid is niet overdraagbaar en eindigt met de dood.

  Ieder persoon die tenminste vijfenvijftig jaar is, aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoet en de doelstelling van de Probus Leuven onderschrijft, kan lid worden op voordracht van een clublid (peter/meter).

  Indien het aantal leden daalt tot minder dan 3, wordt de vereniging ontbonden.

  De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij zich individueel verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen.

  Bij ontbinding van de vereniging, om welke reden ook, moet het vermogen van de vereniging worden bestemd tot een doel dat aansluit bij het doel van de vereniging en mag het niet worden uitgekeerd aan de leden.

  Het huishoudelijke reglement regelt de aanwervingprocedure en bepaalt de jaarlijks te betalen bijdrage van de leden.

   

  1. Zetel

   

  Probus Leuven heeft haar zetel op het adres van de secretaris en/of penningmeester. Het lokaal voor de clubvergaderingen wordt vastgelegd in het huishoudelijke reglement. Dit reglement bepaalt ook tijdstip, uur en plaats van samenkomst.

  1. Bestuur

   

  Probus Leuven wordt geleid door het bestuur
  Het huishoudelijke reglement bepaalt de organisatie en de verkiezing van dvoorzitter en vicevoorzitterZij worden verkozen voor een periode van twee jaar en bekleden hun functie vanaf 1 januari volgend op hun verkiezing. Zij stellen hun bestuur voor de volgende twee jaar samen volgens het huishoudelijk reglement.

   

   

   

   

  Stichtende leden: Van Calster Paul, De Meirsman Dany, Vandeput Hugo

 1.  

Probus Leuven